Algemene Voorwaarden Kechtube.com

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan, het gebruik van én de registratie door bezoekers van de website https://kechtube.com (Hierna te noemen “Website”). Door het gebruik maken en bezoeken van, alsmede het registreren op de Website word je geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

1. Algemene Bepalingen

1.1 De website biedt iedere bezoeker van 18 jaar en ouder de mogelijkheid gratis video’s te bekijken, te beoordelen of een reactie achter te laten zonder dat hier een registratie voor nodig is. Voor activiteiten zoals het aanmaken van een eigen profiel of het plaatsen van video’s is registratie als gebruiker een vereiste.

1.2 De website ontwikkeld zich voortdurend om een optimale beleving aan haar bezoekers en geregistreerde gebruikers te kunnen bieden. Als onderdeel van deze voortdurende ontwikkeling erken, en ga je akkoord dat de Website zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) (geheel of gedeeltelijk) kan stopzetten of veranderen.

2. Registratie

2.1 Registratie op de Website is kosteloos mits je bij registratie aangeeft akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het elektronische registratieformulier invult en via de Website verstuurt naar Kechtube.com. Verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier dienen ten alle tijden volledig naar waarheid ingevuld te worden.

2.2 Kechtube.com behoudt zich het recht om zonder opgave van reden én tevens op ieder moment de registratie van een gebruiker te weigeren.

2.3 Kechtube.com is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het registratieformulier óf in hun contact met andere gebruikers opgeven.

2.4 Na afronding van registratie worden de inloggegevens per mail toegestuurd naar het door jou op het registratieformulier opgegeven e-mailadres. Je bent vanaf dat moment een geregistreerde gebruiker. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar een gebruiker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde gebruiker.

2.5 Na registratie is het als gebruiker mogelijk om videocontent, fotocontent en tekstuele content (hierna gezamenlijk: “Gebruikers Content”) op de Website te plaatsen.

2.6 Iedere registratie is persoonsgebonden en verklaart hierbij dat je jouw registratie uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Verder verklaar je jouw registratie en/of jouw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of over te dragen.

2.7 Het is als gebruiker niet toegestaan je uit te geven en/of voor te doen als een ander persoon.

3. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Website

3.1 Kechtube.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website worden om deze reden geadviseerd de Algemene Voorwaarden op regelmatige basis te raadplegen om wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een geregistreerde gebruiker niet akkoord is met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, kan de geregistreerde gebruiker zijn of haar registratie beëindigen.

3.2 Kechtube.com is te allen tijde gerechtigd de Website, de inhoud van de Website en/of de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Kechtube.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Gedragsregels

4.1 Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Gebruikers Content zul je je aan de gedragsregels en voorwaarden dienen te houden welke zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Je zult de Website niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3 De Gebruikers Content zal:
a. geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
b. geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het aanvallen, verwonden of het vernederen van iemand;
c. geen schokkende content bevatten zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
d. geen bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door jou zelf is gemaakt of waarvan je geen gebruik mag maken;
e. geen ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsysteem bevatten;
f. geen misleidende beschrijvingen, tags, titels of afbeeldingen bevatten die ervoor zorgen dat Gebruikers Content vaker zou worden bekeken.

4.4 Het is je als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van Kechtube.com of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen door:
a. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
b. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systemen zoals een robot, spider of off-line reader;
c. het je onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Kechtube.com of andere gebruikers;
d. het wissen van bestanden op computers of systemen van Kechtube.com of andere gebruikers;
e. de beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
f. andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere gebruikers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

4.5 Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kechtube.com is het niet toegestaan om via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de (content op de) Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.

4.6 Je zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanprijzen van andere websites, al dan niet van jezelf en/of van anderen.

4.7 Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kechtube.com.

4.8 Je gaat ermee akkoord dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat Kechtube.com jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge deze Algemene Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Kechtube.com eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

4.9 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Content ligt volledig en uitsluitend bij de persoon die deze Gebruikers Content heeft geplaatst op de Website. Het is expliciet niet toegestaan Gebruikers Content, ongeacht de duur ervan via de Website ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Door het plaatsen van Gebruikers Content op de Website verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Tevens ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere geregistreerde gebruikers van de Website. Deze bepaling is van toepassing voor zowel Gebruikers Content die zelfstandig is gecreëerd als voor content die, met of zonder gebruik van de diensten van Kechtube.com, van andere websites of bronnen afkomstig is.

4.10 Je aanvaardt het feit, dat jij als geregistreerde gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die via je account en/of met je inloggegevens worden verricht.

4.11 Je zal geen persoonlijke gegevens van andere geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

5. Intellectuele eigendomsrechten / auteursrechten

5.1 Afgezien van de door gebruikers geplaatste content, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, alsmede domeinnamen, op het format, het concept, de look & feel en de naam van de Website, bij Kechtube.com.

5.2 Je behoudt ten alle tijden de intellectuele eigendomsrechten op de door jou geplaatste Gebruikers Content. Je stemt er mee in dat Kechtube.com voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Gebruikers Content reclame toont, in welke vorm dan ook. Indien en voor zover mogelijk verleen je Kechtube.com en haar groepsmaatschappijen, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Gebruikers Content op de Website of op andere websites geëxploiteerd door Kechtube.com te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Gebruikers Content te tonen en uit te voeren in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van Kechtube.com en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.

5.3 Indien en voor zover mogelijk verleen je eveneens iedere andere gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het voor eigen gebruik gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden, maken van afgeleide werken, tonen en uitvoeren van jouw Gebruikers Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge de Algemene Voorwaarden is toegestaan.

5.4 Je stemt ermee in dat Kechtube.com met de door haar geselecteerde derden een overeenkomst kan aangaan ingevolge waarvan die derde partij (een gedeelte van) de Gebruikers Content kan plaatsen op de door die derde partij beheerde webapplicatie;

5.5 Kechtube.com spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Kechtube.com verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via (e-mail: info@kechtube.nl) of via https://www.kechtube.com/rapporteer-video/ , zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Gebruikers Content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
a. een beschrijving van de Gebruikers Content met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de gebruikersnaam van de geregistreerde gebruiker;
b. een omschrijving van de rechten die je bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
c. Je contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Kechtube.com met je in contact kan komen.

6. Gebruikers Content verwijderen, registratie beëindigen

6.1 Als je naar oordeel van Kechtube.com in strijd handelt met artikel 4 of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, heeft Kechtube.com op ieder moment het recht om zonder opgave van redenen maatregelen te nemen. De maatregelen die Kechtube.com kan nemen omvatten:
a. het aanpassen, blokkeren of verwijderen van door jou op de Website geplaatste Gebruikers Content;
b. het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
c. het beëindigen van een je registratie door het onbruikbaar maken van je inloggegevens; en
d. het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de jouw schending van de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die Kechtube.com maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

6.2 Kechtube.com controleert principieel geen Gebruikers Content op de Website en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, billijkheid en kwaliteit van de Gebruikers Content. Je bent je ervan bewust dat je door gebruikmaking van de diensten van de Website kan worden geconfronteerd met content welke aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Je hebt de mogelijkheid om bij dergelijke content contact op te nemen met Kechtube.com (e-mail: info@ kechtube.nl) om Kechtube.com van de aanwezigheid van deze content op de hoogte te stellen. Kechtube.com streeft er naar om in geval van meldingen aangaande niet toelaatbare Gebruikers Content binnen 1 werkdag de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht.

6.3 Iedere geregistreerde gebruiker kan op ieder moment de registratie beëindigen. Indien je Kechtube.com van deze beëindiging op de hoogte brengt, zal Kechtube.com je opgeslagen persoonsgegevens verwijderen tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

6.4 Kechtube.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien Kechtube.com gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Je vrijwaart Kechtube.com van alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Website, waaronder het plaatsen van Gebruikers Content, en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van Kechtube.com, al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, je registratie, nader door Kechtube.com gestelde regels en/of aanwijzingen die je van Kechtube.com hebt ontvangen. Je bent eveneens aansprakelijk voor alle mogelijke schade en/of kosten, buitengerechtelijk of gerechtelijk, welke Kechtube.com maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

7.2 Kechtube.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers of voormalige gebruikers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. Kechtube.com verwijst je naar artikel 6.2 indien je dergelijke content aantreft op de Website.

7.3 Kechtube.com accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

8.4 Kechtube.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Kechtube.com.

8.5 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Kechtube.com jegens gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.

9. Privacy

9.1 Om de Dienst te kunnen bieden verzamelt Kechtube.com persoonsgegevens. Kechtube.com draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Kechtube.com verzamelde gegevens